Cần Tìm Đại Lý

BREAKING

Thứ Ba, 31 tháng 10, 2017

tìm hiểu công việc của kế toán thu - chi hay nhân viên thũ quỹ

Bài viết dưới đây là những nghiệp vụ mà một nhân viên kế toán thu - chi hay nhân viên thũ quỹ cần phải biết.

Tham khảo:kế toán quận Bình Thạnh

1. Yêu cầu :
- Phải cập nhật đầy đủ , chính xác và  kịp thời Thu – Chi – Tồng quỹ tiền mặt vào Sổ Quỹ - báo cáo khi cần cho Ban giám đốc (BGĐ),...
-Thực hiện đúng quy định  trách nhiệm về quản lý quỹ tiền mặt đã nêu trên.
2. Trách nhiệm :

2.1 / NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TIỀN MẶT :
A) Nghiệp vụ Thu – Chi Tiền Mặt :
- Mọi khoản thu chi phát sinh phải được thực hiện trong quy định công ty, quỹ tiềm mặt và có chứng từ .
- Khi nhận được Phiếu Thu , Phiếu Chi ( do Kế Toán lập ) kèm theo chứng từ gốc , Thủ Qũy phải :
• Kiểm tra số tiền trên Phiếu Thu , Phiếu Chi với chứng từ gốc
• Kiểm tra nội dung ghi trên Phiếu Thu , Phiếu Chi có phù hợp với chứng từ gốc
• Kiểm tra ngày , tháng lập Phiếu Thu– Phiếu Chi và Chữ ký của người có thẩm quyền.
• Kiểm tra số tiền thu vào hoặc chi ra cho chính xác để nhập hoặc xuất quỹ tiền mặt.
• Cho người nộp tiền hoặc nhận tiền ký vào Phiếu Thu hoặc Chi .
• Thủ quỹ ký vào Phiếu Thu hoặc Chi và giao cho khách hàng 1 liên
• Sau đó Thủ Quỹ căn cứ vào Phiếu Thu hoặc Chi ghi vào Sổ Quỹ ( viết tay )
• Cuối cùng , Thủ Quỹ chuyển giao 2 liên còn lại của Phiếu Thu hoặc Chi cho Kế Toán - Khi chi tạm ứng , trường hợp này do Thủ quỹ theo dõi và ghi vào Sổ quỹ tiền mặt và viết tay.
• Chi theo số tiền trên Phiếu nhận tạm ứng do người xin tạm ứng lập và phụ trách cơ sở duyệt
• Lưu giữ Phiếu tạm ứng có đầy đủ chữ ký của phụ trách cơ sở , người nhận tạm ứng và Thủ Quỹ . Trực tiếp theo dõi công nợ tạm ứng
• Khi người nhận tạm ứng thanh toán , cũng cho ký vào phần quy định trên Phiếu và ghi rõ dư nợ còn lại . Thủ quỹ thu tiền tạm ứng vào Sổ quỹ tiền mặt viết tay
• Khi phần tạm ứng được thanh toán đợt cuối , lúc đó Kế toán mới lập Phiếu chi chính thức để vào Sổ quỹ tiền mặt trên máy và Thủ Quỹ tính toán số chênh lệch để thu thêm hoặc chi ra
• Đối tượng xin tạm ứng phải là CNV tại cơ sở và thời gian thanh toán tạm ứng tối đa 1 tuần

B) Quản lý Quỹ tiền mặt :
• Tiền mặt tồn quỹ phải được lưu giữ tại két , không được để ở nhiều nơi hoặc mang ra khỏi cơ sở . Không được để tiền của cá nhân vào trong két
• Tiền mặt tồn quỹ phải được sắp xếp theo loại giấy bạc và được kiểm lại cuối ngày • Cuối ngày in Sổ quỹ trên máy và lấy đầy đủ chữ ký
• Hằng ngày , Kế Toán cùng kiểm kê quỹ tiền mặt và đối chiếu sổ sách , ký vào sổ Quỹ ( viết tay và bản in )
• Khóa Sổ và niêm két trước khi ra về

2.2/ PHƯƠNG PHÁP LẬP SỔ QUỸ TIỀN MẶT :
A) Mở Sổ :
• Sổ viết tay (của Cục Thống Kê ) ghi đầy đủ nội dung ở trang đầu , đánh số trang do Thủ Quỹ thực hiện
• Sổ in trên máy thì in ra từ phần nhập liệu của kế toán B) Ghi chép ( đối với Sổ viết tay ) :
• Không được sử dụng bút mực đỏ để ghi chép trong Sổ Quỹ
• Nếu ghi chép sai , dùng thước kẻ gạch bỏ phần sai và ghi lại vào dòng kế tiếp
• Không ghi chồng lên phần gạch bỏ • Căn cứ vào Phiếu Thu – Chi , Phiếu tạm ứng để ghi vào các cột tương ứng trong Sổ Quỹ
• Phiếu Thu – Chi , Phiếu Tạm ứng phải theo đúng thứ tự số phiếu phát sinh
• Cuối trang cộng trang ở cột thu và chi nơi dòng quy định
• Cuối ngày , khóa sổ và cộng ngày ở cột Thu – Chi và Tồn quỹ
• Ghi thành tiền bằng chữ và Kế toán cùng Thủ Quỹ ký tên

C) Lưu giữ và luân chuyển :
Đối với Sổ quỹ tiền mặt viết tay :Thủ Quỹ thực hiện và lưu giữ để quản lý tiền mặt thực tế phát sinh tăng giảm và thực tồn
Đối với Sổ quỹ tiền mặt in từ máy:
• Do Kế toán thực hiện trên máy khi lập Phiếu Thu
- Chi và in ra cuối ngày theo tờ rời ( 2 liên )
• Thủ Quỹ cập nhật và đóng lại thành Sổ theo tháng ( liên phụ )
• Liên chính chuyển nộp về Công ty cùng Phiếu Thu – Chi và chứng từ gốc đi kèm
• Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt : Kế toán lưu và Thủ Quỹ lưu ( đóng sổ )

3. Quyền hạn :
 Có quyền yêu cầu KTCS đối chiếu kịp thời số liệu trên Sổ quỹ tiền mặt và Sổ sách Kế toán , cũng như kiểm kê đột xuất khi cần
 Được phụ trách cơ sở và các bộ phận có liên quan tại Cơ sở
 Khi phát hiện vụ việc có ảnh hưởng thiệt hại đến Tiền mặt có quyền báo cáo trực tiếp với phụ trách cơ sở.

4. Mối liên hệ công tác :
 Nhận sự chỉ đạo , phân công , điều hành trực tiếp của GĐXN , PTCS về tổ chức . Nhận sự hướng dẫn trực tiếp từ KTT XN hoặc KTCS về nghiệp vụ chuyên môn
 Quan hệ với các Bộ phận liên quan tại đơn vị cơ sở trên cơ sở nghiệp vụ có liên quan
 Quan hệ với TPTV , bộ phận thanh toán của Công Ty

5. Báo cáo và ủy quyền:
 Báo cáo mọi tình hình công việc được giao cho kê toán trưởng và phó kế toán trưởng, các vấn đề liên quan khác chỉ báo cáo với Ban lãnh đạo công ty hoặc các bộ phận khác khi có lệnh của Ban Giám đốc thông qua Kế toán trưởng về nội dung)
 Trừ khi có yêu cầu của Tổng Giám đốc, thủ quỹ không được uỷ quyền cho người nào khác thực hiện công việc của mình.

Tìm hiểu:  dịch vụ thành lập công ty

6. Tiêu chuẩn
 Kiến thức: Tốt nghiệp Trung học tài chính kế toán hoặc tương đương trở lên.
 Kỹ năng: Có kinh nghiệm trên 1 năm liên tục đảm nhận vai trò thủ quỹ tại các doanh nghiệp
Đạo đức: Có phẩm chất đạo đức, trung thực, cẩn trọng, chịu khó. Lịch sự, hoà nhã với mọi thành viên trong công ty.

bạn muốn biết công việc của kế toán thanh toán

Bài viết dưới đây là những công việc mà một nhân viên kế toán thanh toán cần phải làm, hãy cùng chúng tôi theo dõi nhé.

Tham khảo:kế toán quận Bình Thạnh

1. Chịu sự chỉ đạo của cấp quản lý trực tiếp.

2. Tổ chức thực hiện các quy định về chứng từ, thủ tục hạch toán vốn bằng tiền.

3. Phối hợp với bộ phận kế toán có liên quan, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp các hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra đảm bảo phù hợp theo qui định của Nhà nước.

4. Hạch toán các bút toán liên quan đến thu, chi tiền mặt, tiền gửi. Phản ánh kịp thời các khoản thu, chi vốn bằng tiền. Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thường xuyên (cuối mỗi ngày và cuối tháng) với thủ quỹ để bảo đảm giám sát chặt chẽ vốn bằng tiền.

5. Thực hiện việc giao dịch với ngân hàng: rút tiền, chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, sổ phụ ngân hàng.

6. Phụ trách (lập, quản lý, giải chấp, tất toán…) các hợp đồng tín dụng, các khoản lãi (tiền gửi, tiền vay).

7. Thực hiện việc nộp thuế (nhập khẩu, VAT,…) hàng nhập khẩu.

8. Lập báo cáo dự kiến thu chi hàng tuần, tháng, cân đối tài chính.

9. Đảm bảo việc theo dõi và cập nhật chứng từ trung thực, chính xác và kịp thời. Lưu trữ các chứng từ liên quan đến công việc theo quy định. Cung cấp các báo cáo liên quan phần hành phụtrách theo yêu cầu của cấp quản lý.

10. Nhập liệu vào phần mềm, khóa sổ, và lập báo cáo liên quan phần việc phụ trách chính; Khi phát hiện lỗi và cần phải sửa, xóa thì phải có sự đồng ý của cấp quản lý trực tiếp.

11. Thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu của bản mô tả công việc; Trong quá trình thực hiện công việc nếu vấn đề nào chưa rõ hoặc có quy trình quản lý tốt hơn phải thảo luận ngay với cấp quản lý.

Tìm hiểu:  dịch vụ thành lập công ty

12. Ngoài trách nhiệm được quy định trong tài liệu này, trách nhiệm của kế toán viên còn được quy định cụ thể trong các tài liệu nội bộ khác

bạn nên biết các nguyên tắc kế toán chung

Các nguyên tắc kế toán chung đã được thừa nhận và mô tả giống như các quy luật đã được thừa nhận trong công tác ngành nghề kế toán, giống như là kim chỉ nam cho việc định giá, ghi chép, báo cáo các hoạt động và các nội dung mang tính chất tài chính của một doanh nghiệp nào đó. Các nguyên tắc này do con người quy định và được rút ra từ kinh nghiệm và suy nghĩ của các thành viên trong chuyên đoàn kế toán, các doanh nghiệp, các nhà kế toán, các chuyên viên kế toán , các cơ quan Nhà nước và các cơ quan đầu tư:

Tham khảo: dịch vụ thành lập công ty

1. Nguyên tắc thực thể kinh doanh:
Nguyên tắc thực thể kinh doanh yêu cầu bất kỳ một đơn vị kinh tế nào tiến hành hoạt động kinh doanh cần phải ghi chép tổng cộng và báo cáo Trên góc độ kế toán, mỗi doanh nghiệp được nhận thức và đối xử như chúng là những tổ chức độc lập với chủ sở hữu và với doanh nghiệp khác. Quan niệm này của kế toán được gọi là khái niệm tổ chức kinh doanh. Các doanh nghiệp được đối xử và nhìn nhận như những tổ chức độc lập vì mục đích kế toán là ghi chép quá trình kinh doanh và báo cáo định kỳ tình trạng tài chính và quá trình sinh lợi của từng doanh nghiệp riêng biệt này. Do vậy số liệu ghi chép và báo cáo của một doanh nghiệp không được bao gồm bất kỳ quá trình kinh doanh hoặc tài sản nào của doanh nghiệp khác, hoặc tài sản cá nhân và quá trình kinh doanh của chủ sở hữu doang nghiệp đó và nếu chúng bao gồm một yếu tố nào, cũng sẽ làm sai lệch báo cáo về tình trạng tài chính và quá trình sinh lợi của doang nghiệp.

2. Nguyên tắc hoạt động liên tục :
Nguyên tắc này giả thuyết doang nghiệp hoạt động vô thời hạn hoặc ít nhất không bị giải thể trong tương lai gần, nên lập báo cáo tài chính kế toán phản ánh giá trị tài sản theo gốc,không phản ánh giá trị thị trường. Là doanh nghiệp hoạt động liên tục nên tài sản sử dụng để sản xuất kinh doanh của doang nghiệp không được bán. Nên giá trị thị trường của chúng là không thich hợp và không cần thiết để phản ánh. Hơn nữa, không có việc mua bán xảy ra thì giá tr5i thị trường không được xác định một cách khách quan như yêu cầu của nguyên tắc khách quan.

Nguyên tắc hoạt động liên tục được vận dụng trong đa só các tình huống , tuy nhiên, một doanh nghiệp chuẩn bị ngừng sản xuất để bán hoặc ngừng kinh doanh thì khái niện kinh doang liên tục sẽ không được sử dụng vào việc lập các bản báo cáo của nó. Trong trường hợp này các giá trị thị trường dự kiến sẽ trỡ nên có ích.

3. Nguyên tắc thước đo tiền tệ :
Nguyên tắc thước đo tiền tệ là nguyên tắc thống nhất trong viêc tính toán và ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ,kế toán chỉ phản ánh những gì có thể biểu hiện bằng tiền. Như vậy đơn vị tiền tệ được thừa nhận như một đơn vị đồng nhất trong việc tính toán tất cả các nghiệp vụ kế toán. Nguyên tắc tiền tệ có nghĩa là được sử dụng như một đơn vị đo lường cơ bản trong báo cáo tài chính.
Theo luật kế toán Việt Nam, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Việt Nam là đồng Việt Nam ( Ký hiệu quốc gia là " đ ", ký hiệu quốc tế là " VND" ). Trong trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh là ngoại tệ phải ghi theo nguyên tệ và đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thục tế hoặc quy đổi theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Viêt Nam công bố tại thời điểm phát sinh, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; đối với loại ngoại tệ mà không có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với đồng Viêt Nam.

4. Nguyên tắc kỳ kế toán :
Kỳ kế toán là khoảng thời gian nhất định mà trong đó các báo cáo tài chính được lập. Chúng ta thừa nhận một thời gian không xác định cho hầu hết các thực thể kinh doanh . Nhưng kế toán lại phải đánh giá quá trình hoạt động và những thay đổi về tình hình kinh tế của doanh nghiệp trong những thời kỳ tương đối ngắn. Những người sử dụng các báo cáo tài chính đòi hỏi phải có sự đánh giá thường kỳ về tình hình hoạt động để để ra các quyết định hoạt động và chính từ yêu cầu này đã dẫn đến sự cần thiết phải phân chia hoạt động của một doanh nghiệp thành nhiều phân đoạn như thành từng năm, từng quý, từng tháng,...

Theo Luật Kế Toán Việt Nam,kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý và kỳ kế toán tháng được qu định như sau:
- Kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm dương lịch
- Kỳ kế toán quý là 3 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý
- Kỳ kế toán tháng là 1 tháng, tính từ đầu ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng

5. Nguyên tắc khách quan :
Tài liệu do kế toán cung cấp phải khách quan và có thể kiểm tra được. Thuât ngữ khách quan được đề cập đến công cụ đo lường không thiên vị và công cụ đó là đối tượng để các nhà chuyên môn độc lập kiểm tra. Tính khách quan trong kế toán được xuất phát từ yêu cầu phải đạt độ tin cậy cao. Nhân viên kế toán muốn tính toán của mình đáng tin cậy và đồng thời thích hợp nhất cho những người ra quyết định. Bởi vậy thông tin kế toán phải được căn cứ trên dữ liệu khách quan.

6.Nguyên tắc chi phí ( giá phí )
Đây là một trong những nguyên tắc cơ bản của kế toán. Theo nguyên tắc này, việc tính toán tài sản công nợ, vốn, doang thu, chi phí phải dựa trên giá thực tế mà không quan tâm đến giá thị trường.
Trong việc vận dụng nguyên tắc chi phí, chi phí được đánh giá trên căn cứ tiền mặt hoặc tương đương tiền mặt. Nếu vật đền bù cho một tài sản hoặc 1 dịch vụ là tiền mặt thì chi phí được đánh giá hoàn toàn theo số tiền mặt chi ra để được tài sản hoặc dịch vụ ấy. Nếu vật đền bù là loại gì khác với tiền mặt thì chi phí được đánh giá theo giá trị tiền mặt tương đương của số tiền cho sẵn hoặc giá trị tiền mặt tương đương của vật nhận được.

7. Nguyên tắc doanh thu thực hiện:
Doanh thu là số tiền thu được và được ghi nhận khi quyền sở hữu hàng hoá bán ra được chuyển giao và khi các dịch vụ được thực hiện chuyển giao. Trong một số trường hợp đặc biệt như mua bán bất động sản, bán tài sản trả tiền dần ( trả góp), hay 1 số trường hợp đặc biệt khác, doang thu có thể được xác định theo những phương pháp khác nhau như:
- Theo số tiền thực thu
- Theo phương thức trả góp
- Theo phần trăm hoàn thành

8. Nguyên tắc phù hợp:
Theo nguyên tắc này, chi phí để xác định kinh doanh trong kỳ là tất cả các giá phí phải gánh chịu trong việc tạo ra doanh thu, bất kể là giá phí xuất hiện ở kỳ nào, nó phải phù hợp với kỳ mà trong đó doanh thu được ghi nhận.Tức là chi phí trong kỳ phải phù hợp với doanh thu trong kỳ.
Ví dụ: Công ty ABC hoạt động kinh doanh ô tô. Trong tháng 5 công ty đã mua 5 chiếc ô tô với giá 600 triệu đồng / chiếc Tổng số tiền bỏ ra là 3000 triệu đồng. Trong tháng công ty bán được 3 chiếc với giá 800 triệu đồng / chiếc . Trong tháng 5 công ty ghi nhận 2400 triệu đồng là doanh thu. Chi phí giá vốn được ghi trong tháng 5 là 600 nhân 3 = 1800 triệu đồng chứ không phải 3000 triệu đồng.

9. Nguyên tắc nhất quán :
Nguyên tắc nhất quan bao hầm ý nghĩa là một phương pháp kế toán,một khi đã chấp nhận thì không nên thay đổi theo từng thời kỳ. Điều này rất quan trọng, vì nó giúp cho người báo cáo tài chính hiểu được sự thay đổi về tình hình tài chính. Nguyên tắc nhất quan không có nghĩa là một công ty không bao giờ thay đỗi phương pháp kế toán của mình . Thực tế là công ty nên có sự thay đổi nếu những phương pháp kế toán mới tạo ra những thông tin có ích hơn phương pháp hiện đang sử dụng. Nhưng khi có sự thay đổi đáng kể trong phương pháp kế toán thì cần phải công bố đầy đủ ảnh hưởng của sự thay đổi đó về giá trị trong các báo cáo tài chính.

10. Nguyên tắc công khai:
Các đơn vị kế toán phải công khai tất cả các tư liệu và sự việc có liên quan đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động phải được thông báo cho những người sử dụng. Điều này có thể ghi đầy đủ trong các báo cáo tài chính hoặc trong những giấy báo kèm theo các báo cáo.Sự công khai như vậy sẽ làm cho các báo cáo tài chính có ích hơn và giảm bớt các vấn đề bị hiểu sai.

11. Nguyên tắc thận trọng:
Nguyên tắc này đảm bảo 2 yêu cầu: việc ghi tăng vốn chủ sở hữu chỉ thực hiện khi có chứng cớ chắc chắn và khi ghi giảm vốn chủ sở hữu được ghi nhận ngay khi có chứng cứ cụ thể ( chưa chắc chắn ). Nguyên tắc thận trọng theo quy định chuẩn mực sô 1- chuẩn mực chung ( chuẩn mực kế toán Việt Nam) như sau:

- Phải lập các khoản dự phòng nhưng không lập quá lớn
- Không đánh giá cao hơn giá trị của tài sản và các khoản thu nhập
- Không đánh giá thấp hơn giá trị của khoản nợ phải trả và các khoản chi phí
- Doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn về khả năng thu được lợi ích kinh tế, còn chi phí phải đuộc ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh chi phí.
Như vậy theo nguyên tắc này,một khoãn lãi chỉ được công nhận khi có bằng chứng chắc chắn. Ngược lại, để công nhận 1 khoản lỗ khi có chứng cứ cụ thể.

Tìm hiểu: dịch vụ kế toán trọn gói


12. Nguyên tắc trọng yếu ( thực chất):
Nguyên tắc này chỉ chú trọng đến những vấn để mang tính trọng yếu, quyết định bản chất và nội dung của sự vật, không quan tâm đến các yếu tố ít tác dụng trong báo cáo tài chính . Tóm lại, chúng ta có thể đưa ra các quy tắc sau đây: Một khoản mục quan trong khi có lý do hợp lý để biết rằng nó sẽ ảnh hưởng đến quyết định của những người sử dụng các báo cáo tài chính.

Thứ Hai, 30 tháng 10, 2017

tìm hiểu cách sắp đặt tủ gỗ cho nhà bếp đạt tối ưu vẻ đẹp hiện đại

Từ xưa, xu hướng dùng tủ gỗ cho nhà bếp đã trở nên phổ biến trong những ngôi nhà hiện đại tại Việt Nam hiện nay. Màu sắc của gỗ luôn tạo một cảm giác tươi mới và thanh lịch. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn cách sắp đặt tủ gỗ cho nhà bếp để đạt được hiệu quả tối đa của đồ gỗ trong ngôi nhà.

Tham khảo: Đèn trang trí


Tủ bếp có 2 phong cách thiết kế chính là hiện đại và cổ điển. Phong cách thiết kế hiện đại hướng đến sự đơn giản, với màu sắc sáng sủa, những đường nét, hoa văn, chạy chỉ nhẹ nhàng kết hợp với bề mặt vân gỗ trơn láng. Phong cách thiết kế cổ điển hướng đến sự cầu kỳ, cuốn hút... Và dù ở phong cách nào thì những sự kết hợp dưới đây cũng mang lại vẻ đẹp riêng cho căn bếp nhà bạn.

1. Tủ gỗ kết hợp với màu xanh của tường

Tủ gỗ màu nâu sáng thêm nổi bật hơn khi được đặt sát với nền tường màu xanh sẫm. Chọn một bộ bàn ăn nhỏ gọn đặt cạnh cửa sổ, ánh sáng sẽ giúp ba màu vàng tươi, màu gỗ và màu tường ấn tượng và sắc nét hơn trong gian bếp nhỏ này.

2. Tủ gỗ kết hợp với tường màu tím

Lựa chọn giấy dán tường có họa tiết màu tím hoa cà kết hợp với tủ gỗ màu nâu sẫm là gợi ý nhỏ cho những ai yêu thích phong cách huyền bí, nhẹ nhàng nhưng vẫn mang đến không khí ấm cúng cho căn phòng.

3. Tủ gỗ kết hợp với gạch ốp tường màu vàng

Ở gian bếp này, tủ bếp màu gỗ không phải là điểm nhấn nổi bật, kết hợp tủ gỗ với gạch ốp tường màu vàng và bộ bàn ghế ăn màu đen tạo phong cách sang trọng cho không gian. Điểm đặc biệt ở căn phòng này đó là sự điều chỉnh và bố trí ánh sáng giúp cho những gam màu trầm này trở nên nghệ thuật hơn, ấn tượng hơn.

4. Tủ gỗ kết hợp giấy dán tường kẻ sọc

Những kiểu dáng cũ, những chất liệu không mới nhưng với những ý tưởng sáng tạo, gian bếp nhà bạn vẫn có thể tạo được một phong cách hoàn toàn khác biệt. Vẫn lựa chọn tủ bếp bằng gỗ kết hợp với giấy dán tường kẻ sọc, nhưng điểm sáng của gian bếp được tạo nên bởi lớp giấy dán tường hình viên gạch màu trắng được dán xen kẽ ở vùng bếp nấu. Có thể những ý tưởng nhỏ và hết sức đơn giản nhưng vẫn tạo nên những ấn tượng đẹp cho căn bếp của bạn.

5. Tủ gỗ kết hợp với tường tường bằng đá cẩm thạch

Màu nâu sáng của gỗ kết hợp với màu trắng của tường và màu xám của đá cẩm thạch mang lại không gian nấu nướng nhã nhặn và yên tĩnh.

6. Tủ gỗ kết hợp với tường màu trắng xanh

Tìm hiểu: Đồ decor trang trí

Căn bếp của bạn sẽ trông rộng rãi và sáng sủa hơn khi kết hợp tủ bếp màu gỗ tối cùng với nội thất, tường bếp màu trắng, xanh. Ba màu này kết hợp hài hòa mang đến một không gian trẻ trung, năng động và tràn ngập sức sống.

một số cách bố trí, thiết kế phòng làm việc tại nhà

Phòng làm việc góp một phần không nhỏ vào hiệu quả công việc cũng như cảm hứng làm việc của từng người. Vì vậy, việc thiết kế và bố trí nội thất cho góc làm việc là một điều vô cùng quan trọng.

Tham khảo: Đèn trang trí

Hãy chọn phòng có nhiều cửa sổ để giúp không khí được lưu thông.
Không phải lúc nào bạn cũng đủ thời gian để giải quyết hết toàn bộ công việc ở công ty. Và bạn có thể lựa chọn làm việc ở một nơi nào đó như quán cà phê, hoặc đơn giản hơn là ngôi nhà thân yêu của bạn.

Vì vậy, khi thiết kế, xây dựng nhà, nhiều gia đình không quên thiết kế một phòng dành riêng để làm việc. Phòng làm việc có thể trở thành phòng đọc, phòng học của các con khi mà không muốn học ở phòng ngủ của mình hay đơn giản là một không gian để bạn có thể làm việc. Tuy nhiên, cũng cần chú ý một số điều về khoa học phong thủy để đạt được hiệu quả cao nhất khi làm việc tại nhà.

1. Vị trí
Bạn nên chọn khu vực có ánh nắng chiếu vào, có thể ở gần cửa sổ. Một nơi làm việc sáng sủa và đặc biệt là ánh sáng thiên nhiên sẽ kích thích khả năng tư duy, sáng tạo của bạn. Hiệu suất làm việc của bạn sẽ cao hơn rất nhiều.

2. Ánh sáng
Chủ động lắp đặt ánh sáng bao quanh phòng để thắp sáng cho cả phòng làm việc. Bộ đèn chiếu sáng nên đồng nhất và để ở chế độ chiếu sáng vừa phải. Hãy luôn giữ phòng thoáng đãng thông qua việc sử dụng bộ thông gió. Hãy chọn phòng có nhiều cửa sổ để có thể giúp không khí lưu thông.

3. Không gian
Tùy thuộc vào lĩnh vực nghề nghiệp và yêu cầu khách quan đối với công việc mà bạn bố trí không gian sao cho phù hợp, thuận lợi nhất cho công việc.
Dọn dẹp những thứ lộn xộn trong phòng làm việc, bạn sẽ có một căn phòng sạch sẽ và ngăn nắp.

4. Cây xanh
Loại cây thích hợp để trên bàn là hoàng kim cát, vạn niên thanh, cây thường xuân, thủy tiên… Những loại cây này có tác dụng thanh lọc không khí để giảm bớt những nguy hại do bức xạ gây ra.
Nên chọn loại cây có lá to bản hay hình tròn hơn là những loại có lá sắc, nhọn để tạo cảm giác ôn hòa. Tuy nhiên, bạn nên lựa chọn loại cây có kích thước vừa phải tránh đem lại sự ẩm thấp cho góc làm việc.

5. Thiết kế bàn làm việc đơn giản
Bàn làm việc của bạn không nên quá to và cầu kì. Một chiếc bàn làm việc đơn giản sẽ chiếm ít diện tích của phòng bạn hơn. Bạn có thể chọn kiểu bàn gập. Khi cần làm việc bạn mới phải mở bàn ra, khi không làm việc bạn có thể gập vào cất đi cho gọn.Tìm hiểu: Đồ decor trang trí

6. Sử dụng giá sách
Nếu bạn làm việc cần nhiều tài liệu tham khảo, bạn nên sử dụng những chiếc bàn làm việc có thiết kế nội thất nhiều giá sách và nhiều ngăn để đồ. Như vậy bạn sẽ không mất công di chuyển để lấy mọi thứ bạn cần.

Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2017

Áp Dụng Các Phương Pháp Dạy Học Sinh Yếu Môn Toán Lớp 5

Chương trình môn toán học lớp 5 là một bộ phận của chương trình toán của bậc tiểu học. Kiến thức của môn toán lớp 5 là những kiến thức cơ bản có thể giúp các em đặt nền tảng khi bước lên cấp 2. Khi học môn toán học lớp 5 giáo viên cần phải trang bị và truyền tải cho các em một số kiến thức chuẩn và kỹ năng cơ bản. Thực tế có nhiều em học sinh khi học bài mới nhưng không nắm được các kiến thức cũ liên quan. Còn có những em nắm được nội dung lý thuyết nhưng khi vận dụng vào bài tập thì không làm được. Việc này dẫn đến, việc các em chán nản trong môn học và ảnh hưởng đến môn học.

Tham khảo: gia sư tiếng anh hà nội


Trong quá trình giảng dạy, giáo viên phải luôn tìm được phương pháp giảng dạy mới phù hợp, trực quan, trọng tâm, phương pháp trực quan sinh động, giảng dạy vấn đáp, chơi các trò chơi toán học…Phối hợp cùng nhau tạo hứng thú cho các em tiếp thu bài tốt hơn.
Giáo viên nên chú ý vào các học viên yếu kém, khuyến khích các em tích cực phát biểu ý kiến.
Giáo viên có thể đặt những câu hỏi dễ, cho những bài tập vừa sức các em. Mục tiêu quan trọng cơ bản nhất trong các tiết học đó là giáo viên hay thường xuyên gọi các em có học lực yếu lên làm bài tập, thực hành nhiều hơn. Có thể chia nhỏ các bài tập hoặc ra những bài thi trắc nghiệm vừa với sức học của các em giúp các em quen dần với kiến thức.
Các giáo viên nên động viên đúng lúc khi các em có tiến bộ hay đã đạt được một số kết quả như mong muốn. Phân tích, chỉ cho các em lỗi sai nếu có, nghiêm khác phê bình nếu các em có thái độ lơ là, bỏ bê việc học, không làm các bài tập được giao. Nhưng hãy để ý đến tâm lý của các em.
Điều quan trọng nhất ở đây đó chính là giáo viên cần tạo không khí thoải mái, thân thiện, tránh gây sự áp lực đẻ giúp các em có tinh thần, hứng thú để thay đổi kết quả học tập.
Thường xuyên theo dõi kiểm tra sau mỗi tiết học để nắm được sự tiến bộ cũng như kịp thời phát hiện ra các lỗ hổng kiến thức của các em và điều chỉnh cho phù hợp.
Kết hợp nhiều phương pháp dạy khác nhau để dẫn dắt các em đến được lượng kiến thức các em cần phải có.
Nên tạo điều kiện để các em trao đổi kiến thức và hỗ trợ nhau trong việc học bằng cách kiểm tra bài lẫn nhau.
Các giáo viên ở trường khi nhận thấy có những học sinh yếu kém thì hãy dạy kèm cho các em để giúp các em nắm được lượng kiến thức đã mất cũng như nắm vững kiến thức hơn.
Sau các buổi học giáo viên nên cho các em các bài kiểm tra trên giấy để nắm được sự tiến bộ cũng như kết quả của việc dạy học.
Giáo viên nên thường xuyên liên hệ với phụ huynh của các em có học lực yếu để thông báo tình hình học tập của các em kết hợp cùng với phụ huynh động viên và nhắc nhở các em học chăm chỉ hơn để có kết quả tốt.

Giải Pháp Cho Các Giáo Viên Dạy Môn Toán Cho Các Học Sinh Yếu.
Để có kết quả giảng dạy tốt trong quá trình dạy học thì người giáo viên cần phải nhiệt tình và có phương pháp giảng dạy tốt.
Các giáo viên cần phải tìm tòi, chắt lọc ra những kiến thức để hình thành nên những phương pháp dạy mới.
Phải nghiên cứu toàn bộ chương trình toán, để thấy rõ được các kiến thức logic và ý nghĩa của nó trong chương trình.
Xác định rõ các lỗi sai của học sinh trong quá trình học, tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục.
Nhất là đối với các học sinh yếu.
Luôn tôn trọng tính độc lập tư duy sáng tạo của học sinh.
Lý Do Các Em Học Yếu Môn Toán.
Một số các em học sinh không chú ý nghe giảng trên lớp, không làm bài tập về nhà, không chuẩn bị bài, không học cách ghi nhớ bài, công thức
Do sự chú ý, quan sát, trí tưởng tượng đều phát triển chậm khi phần tích nội dung bài giảng, kiến thức. Khó phần biết được các dấu hiệu, bản chất của các bài tập.
Tư duy kém linh hoạt, khó khăn khi chuyển giao lượng công thức áp dụng vào bài tập. Chuyển giao lý thuyết sang thực hành
Không hệ thống được số lượng kiến thức, công thức đã học.
Không vận dụng được kiến thức bài trước cho bài sau.
Các em học yếu môn Toán tính chậm, kém linh hoạt trong các bài tập được giao. Chủ yếu dựa vào các lời gợi ý, góp ý của giáo viên mới tính được, hoặc học thuộc một cách máy móc.

Từ những việc trên, các em học sinh lĩnh hội kiến thức không đồng đều và vững chắc nên các em có thái độ thờ ơ với việc học, không chịu cố gắng, tạo nên thói quen thiếu tự tin, thụ động gây nên chán nản trong học tập.

Để giải quyết những vấn đề mà các em học yếu môn toán, Trung tâm gia sư có những giáo viên dạy kèm môn toán có nhiều năm kinh nghiệm, có những phương pháp dạy hiệu quả giúp các em cải thiện kết quả học tập, cũng như giúp các em tự tin hợn trong vấn đề thể hiện quan điểm bản thân trong quá trình học.

Bạn Muốn Tìm Gia Sư Lớp 9

Tại sao lớp 9 lại quan trọng cho việc thi Đại học sau này?
Lớp 9 là năm cuối của cấp 2, và có tầm quan trọng đối với các bạn học sinh bậc THCS, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và thi vào lớp 10.

Tham khảo: trung tâm gia sư hà nội


Với mỗi một học sinh, thì có 3 bước ngoặc quan trọng, đó là lớp 5 lên lớp 6, lớp 9 lên lớp 10 và kỳ thi tuyển sinh Đại học – Cao đẳng. Nhưng vì sao lớp 9 lại là bước ngoặt vô cùng quan trọng? Vì ở thời điểm này các em phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý và hiểu rằng việc đậu vào một ngôi trường THPT sẽ quyết định cơ hội đậu đại học của các em sau này. Vào một ngôi trường có chất lượng, có danh tiếng với một đội ngũ giáo viên giỏi có chuyên ôn cao thì xác suất vào được một ngôi trường đại học hàng đầu của các em sau này cũng sẽ rất cao. Hẳn là các bậc phụ huynh cũng vô cùng lo lắng và mong muốn con em mình có thể thi đỗ vào các trường chuyên, các trường có danh tiếng. Thấu hiểu được điều đó, để các em có đủ hành trang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Trung tâm gia sư Trí Việt có lời khuyên dành cho các bậc phụ huynh hãy tìm cho con em mình một gia sư giỏi, có trình độ chuyên môn cao để giúp các em đạt được kết quả cao nhất cho kỳ thi lớp 10 cũng như tuyển sinh đại học. Và quan trọng hơn, đó là những gia sư nào, môn học nào.

Với kinh nghiệm lâu năm trong việc cung cấp đội ngũ gia sư dạy kèm lớp 9 tại nhà, Trung tâm gia sư ….. xin giải thích một số vấn đề để các bậc phụ huynh an tâm.

1. Môn Toán
Tại sao cần một gia sư môn Toán? Toán được Bộ giáo dục quy định là một trong những một học chính bắt buộc của nền giáo dục Việt Nam. Chúng ta thấy rằng, hầu hết trong các kỳ thi, dù là thi giữa kỳ, thi cuối kỳ, thi chuyển cấp hay thi đại học đều không bao giờ cho phép môn Toán vắng mặt. Hơn thế nữa, vì là môn chính nên hệ số nhân của Toán luôn cao hơn các môn còn lại, nếu điểm số Toán các em khá cao, sẽ cải thiện rất nhiều đến điểm trung bình cộng.
Toán lớp 9 được chia ra làm hai phần Đại số và Hình học.
Những nội dung trọng tâm của phần Đại số mà các em cần nắm vững như rút gọn biểu thức, hàm số và đồ thị của hàm số, phương trình và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, phương trình bậc hai, đây đều là những nội dung rất quan trọng và chắc chắn sẽ hiện diện trong đề thi.

Phần Hình học chủ yếu tập trung vào đường tròn và các vấn đề liên quan như tam giác, tứ giác nội tiếp đường tròn, tiếp tuyến, góc nội tiếp, cung và số đo cung,…những kiến thức này đòi hỏi các em phải có tư duy và sự liên kết chặt chẽ. Bởi câu toán hình học trong đề thi được chia ra làm các câu nhỏ a, b, c, d,…nếu không làm được những câu đầu, sẽ rất khó để các em có thể giải những câu sau.

2. Ngữ văn
Lắng nghe những tâm sự của các bậc phụ huynh và các em học sinh, chúng tôi nhận thấy rằng, có lẽ đối với các em học sinh thì Ngữ văn luôn là nỗi ám ảnh to lớn nhất. Bởi Ngữ văn là một môn học có sự kết hợp giữa hai yếu tố “năng lực văn học” và “năng khiếu văn chương”. Rất nhiều học sinh học rất giỏi các môn học khác, nhưng Ngữ văn lại là rào cản các em không đạt được danh hiệu học sinh giỏi. Mặc dù các em không có năng khiếu nhưng nếu được rèn luyện bởi các gia sư Văn giỏi, có kinh nghiệm, chúng tôi tin rằng sự mài dũa ấy sẽ mang lại kết quả cao nhất có thể cho các em, bởi “Có công mài sắt có ngày nên kim”.

Nội dung chương trình môn Ngữ Văn lớp 9 được chia ra làm rất nhiều thể loại như văn bản, chính luận đến trung đại, truyện Kiều đến các truyện ngắn và thơ giai đoạn kháng chiến. Vì nội dung Ngữ văn lớp 9 khá nặng và quá nhiều vấn đề cần nhớ nên các em cần có một gia sư để rèn luyện kỹ năng viết văn, làm văn một cách chi tiết và tỉ mĩ. Chúng tôi đảm bảo khi được học kèm với các gia sư Văn, thành tích học tập và điểm số của các em sẽ được cải thiện một cách đáng kể, giúp các em tự tin hơn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

3. Tiếng Anh
Nhắc đến tiếng Anh, người ta nghĩ ngay đó là ngôn ngữ toàn cầu, là ngôn ngữ chính thức của hơn 53 quốc gia và vùng lãnh thổ và là ngôn ngữ thứ 3 được nhiều người sử dụng nhất chỉ sau tiếng Trung Quốc và Tây Ban Nha, tiếng Anh cũng được mặc định là một ngôn ngữ giao tiếp. Chúng tôi tin rằng dù tiếng Anh có là một môn học bắt buộc cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 hay không, các bậc phụ huynh vẫn nên đầu tư môn học này cho các em. Tiếng Anh tốt, sẽ rất giúp ích cho các em không chỉ trên con đường học vấn mà cả khi các em bước ra ngoài xã hội sau này. Vì hiện nay, tiếng Anh đã trở thành một một tiêu chuẩn để quyết định việc làm, nơi công tác, mức lương của các em sau này. Vậy làm sau để có một phương pháp học tiếng Anh chuẩn, giúp con em mình tiến bộ nhanh? Hãy tìm một gia sư tiếng Anh cho các em ngay lập tức để không bỏ lỡ thời gian học tập của các em.

4. Các môn chuyên
Vì sao các bậc phụ huynh luôn mong mỏi con mình vào được một ngôi trường chuyên, có danh tiếng? Đó là vì nơi đây là một môi trường giảng dạy có chất lượng, quyết định ngôi trường đại học của các em sau này. Rất nhiều học sinh muốn vào được trường chuyên nhưng điểm thi môn chuyên lại rất thấp. Bởi đề thi chuyên là một tổ hợp các kiến thức nâng cao, khó hơn rất nhiều so với các đề thi bình thường. Hơn thế nữa, vì phần lớn các sĩ tử thi vào trường chuyên là các gương mặt tiêu biểu, có thành tích học tập vượt trội, thi vào trường chuyên các em phải có sự cạnh tranh rất cao về kiến thức. Do đó, việc tìm một gia sư môn chuyên cho các em ngay từ đầu năm học là thật sự rất cần thiết. Từ những môn như Hóa học, Vật lý, Sinh học, tiếng Anh đến các môn ngoại ngữ khác như tiếng Pháp, tiếng Nhật,…quý phụ huynh đều có thể tìm một gia sư giỏi và có kinh nghiệm tại các trung tâm gia sư uy tín.

Lớp 9 là một năm học thật sự rất quan trọng, các em cần phải hiểu rõ vấn đề và nắm vững kiến thức thì mới có thể tự tin và thành công với các kỳ thi quan trọng phải đối mặt sau này. Tìm gia sư cho các em lúc này, mới thật sự là điều nên chú trọng. Các bậc phụ huynh hãy gọi về cho Trung tâm gia sư …. để nhận được sự tư vấn tốt nhất. Được nhìn thấy các em học sinh tiến bộ mỗi ngày, đó là niềm hạnh phúc của chúng tôi.

Thứ Năm, 26 tháng 10, 2017

bất ngờ ý tưởng thiết kế nội thất khách sạn mini

Với mục đích mang đến những trải nghiệm mới mẻ, độc đáo, ý tưởng thiết kế nội thất khách sạn luôn luôn phải đổi mới để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng nhằm mang lại sự hiệu quả trong kinh doanh khách sạn.

Tham khảo: sàn gỗ đà nẵng

Trong năm nay, sự kết hợp giữa phong cách cổ điển và ý tưởng thiết kế hiện đại sử dụng những đồ truyền thống sẽ tạo nên nét độc đáo, chất phác cho không gian khách sạn.

Những chi tiết nghệ thuật tạo ra bằng sự pha trộn từ chất liệu truyền thống và màu sắc đậm nhạt hài hòa.
Những lưu ý khi thiết kế nội thất khách sạn cần phải biết

Thiết kế nội thất nói chung và thiết kế nội thất khách sạn nói riêng bạn cần phải hiểu rõ quy trình và làm việc đúng theo quy trình để có được công trình hoàn hảo.

Khi thiết kế nội thất khách sạn, có nhiều công đoạn mà KTS cần phải lưu ý để thi công dễ dàng và nhanh chóng và phù hợp hơn.
Những yêu cầu cần có trước khi thi công khách sạn

Vì khách sạn thường rộng, có nhiều tầng nên để thuận lợi cho việc thi công, khách sạn cần phải có hệ thống thang máy hoạt động ổn định để vận chuyển đồ đạc thi công dễ dàng hơn.

Hệ thống điện và nước cũng cần phải có để phục vụ quá trình thi công sử dụng máy móc và các thiết bị hỗ trợ.

Khi khách sạn đã có đầy đủ các yếu tố trên thì việc thi công sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn. Thời gian thi công cũng nhanh hơn.
Những lưu ý trong quá trình thiết kế nội thất khách sạn để tránh sai sót, tốn kém

Trong quá trình thiết kế và thi công cần phải lưu ý công việc nào cần làm trước, công việc nào làm sau. Điều này giúp cho việc thi công dễ dàng, không bị mắc những chi tiết lỗi gây tốn kém thời gian và chi phí.
- Lưu ý 1: Trần thạch cao và sàn nhà cần phải được làm trước

Vì các đồ nội thất khác nếu đặt trong phòng sẽ che khuất sàn nhà và việc di chuyển các dụng cụ để thi công trần nhà cũng rất khó khăn. Nên trần nhà và sàn nhà cần phải làm hoàn thiện trước khi bài trí các đồ nội thất khác.
- Lưu ý 2: Chọn nội thất

Chọn nội thất trong thiết kế nội thất khách sạn không phải việc đơn giản. Vì đây là nơi mà không gian không dành riêng cho ai. Sự thống nhất giữa người thiết kế và người sở hữu là rất khó khăn.

Tuy nhiên, để khách sạn của bạn ấn tượng và mang dấu ấn riêng, khi thiết kế bạn nên lựa chọn một kiểu giường riêng theo phong cách mà bạn hướng tới. 
- Lưu ý 3: Chọn màu sắc

Công việc này cũng khó khăn tương tự như việc chọn nội thất. Tuy nhiên, chúng tôi luôn đưa ra lời khuyên là không nên chọn những màu sắc quá sặc sỡ mà chỉ dùng những gam màu nhẹ, trung tính như trắng, vàng nhạt,… sẽ phù hợp hơn cho số đông khách hàng của bạn. 
Biết được những lưu ý trong quá trình thi công, các Kiến Trúc Sư sẽ thi công hiệu quả công trình và thời gian làm việc cũng nhanh hơn.
Tìm hiểu kiến trúc nội thất khách sạn theo phong cách mới mẻ

Trong những năm gần đây, khách sạn trở thành những điểm đến du lịch và nghỉ ngơi thay vì những nhu cầu như trước kia. Đây là lý do bạn phải thiết kế nội thất khách sạn đáp ứng được toàn bộ những nhu cầu của khách hàng.

Khi thiết kế nội thất khách sạn, KTS cần phải bài trí một cách khoa học, bài bản với đầy đủ tiện nghi. Nội thất khách sạn phong cách mới sử dụng phối hợp một chút hiện đại xen lẫn một chút cổ điển lãng mạn.


Tìm hiểu: sàn nhựa châu âu

Không gian thường rất mở với cửa sổ lớn tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

hãy sử dụng 6 cách đơn giản giúp phòng cũ trở thành mới đẹp

Không gian sống của bạn sẽ trở nên có sức sống hơn chỉ cần một vài thao tác đơn giản như kê lại đồ đạc, thêm vài chiếc gối dựa hay treo một bức tranh mới... Dưới đây là một vài cách giúp bạn có thể làm mới không gian sống cho ngôi nhà mình với chi phí rẻ.

Tham khảo: sàn gỗ đà nẵng

Thêm gối dựa cho ghế sofa

Nếu ghế sofa trong phòng khách nhà bạn có màu đơn sắc, bạn hãy thêm một vài chiếc gối dựa màu sắc, thú bông ngộ nghĩnh. Việc làm nay cũng giống như khi bạn đeo thêm dây chuyền, vòng tay. Giải pháp này cũng có thể áp dụng cho phòng ngủ với chiếc chăn mỏng họa tiết, vừa giúp chỗ nghỉ ngơi thêm sinh động vừa phòng lúc trời trở lạnh.

Sử dụng màu sắc trắng - đen

Với những ngôi nhà có quá nhiều màu sắc, góc treo ảnh kỷ niệm nên được trang trí tối giản bằng tông màu đen-trắng. Cách làm này còn khiến ảnh gia đình trở nên nghệ thuật hơn.

Đưa thiên nhiên vào bên trong nhà

Nếu việc cắm hoa tươi khiến bạn mất nhiều thời gian hơn thì trồng một vài cây xanh trong chậu có vẻ đơn giản hơn mà vẫn giúp bạn gần gũi với thiên nhiên. Nếu được chăm sóc tốt, những cây xanh này có thể sống được một thời gian khá dài.

Treo thêm vài bức tranh
Không cần phải là những bức tranh đắt tiền, bạn chỉ cần chọn các tác tác phẩm phù hợp với nhà bạn là được. Cách đơn giản và tiết kiệm nhất là in hình do mình chụp, cắt các bức ảnh đẹp trên tạp chí rồi đóng khung hoặc mua tranh ở các chợ đồ cũ.
Sử dụng nguồn sáng dịu nhẹ

Tìm hiểu: sàn nhựa châu âu


Các gia đình thường có thói quen lắp đặt hệ thống đèn trần để ánh sáng lan tỏa khắp cả nhà. Tuy nhiên, với mỗi khu vực khác nhau, bạn có thể lựa chon các kiểu đèn cây, đèn bàn tạo cảm giác gần gũi, ấm cúng hơn mà vẫn đảm bảo đủ ánh sáng và tiết kiệm điện.

đáp ứng nhu cầu chuyển phát nhanh đi Quảng Châu

1. chuyển phát nhanh quốc tế

Tham khảo: đặt hàng quảng châu

Chỉ tính riêng thị trường thành phố Hà Nội đã có hớn 350 công ty lớn nhỏ cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng đi Quảng Châu, tuy nhiên công ty nào uy tín và đảm bảo nhất để có thể tin tưởng sử dụng vẫn là câu hỏi được đặt ra đầu tiên của tất cả các Khách Hàng có nhu cầu vận chuyển.

...là công ty gửi hàng đi Quảng Châu đảm bảo, chuyên nghiệp nhất thị trường hiện nay. Quý Khách có thể hoàn toàn yên tâm trong suốt dịch vụ vận chuyển khi đến với chúng tôi.


Quý Khách có thể sử dụng dịch vụ chuyên tuyến của chúng tôi để vận chuyển hàng đi Trung Quốc.
Có 2 dịch vụ vận chuyển : chuyển phát nhanh bằng đường hàng không, chuyển phát nhanh bằng đường bộ.
Dịch vụ vận chuyển hàng hóa đi Quảng Châu đã không còn xa lạ với tất cả mọi người hiện nay.

2. Các dịch vụ chuyển phát nhanh đi Quảng Châu


Chúng tôi cung cấp những dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế uy tín. Dựa vào những nhu cầu sử dụng của quý khách hàng trên khắp cả nước, xin cung cấp các dịch vụ như sau

– Chuyển phát nhanh đi Quảng Châu bằng dịch vụ DHL.
– Chuyển phát nhanh đi Quảng Châu bằng dịch vụ UPS.
– Chuyển phát nhanh đi Quảng Châu bằng dịch vụ TNT.
– Chuyển phát nhanh đi Quảng Châu đảm bảo bằng dịch vụ FedEx.

Chúng tôi xin đảm bảo về loại hình dịch vụ đang cung cấp khi chuyển phát hành hóa của quý vị sang Quảng Châu
Trở thành nhà vận chuyển hàng đi Quảng Châu chuyên nghiệp.
Cung cấp giá cước vận chuyển hàng đi Trung Quốc rẻ hơn chuyển phát nhanh hãng DHL, FedEx, TNT từ 30 đến 37%.
 Bình ổn giá quanh năm.


 Linh hoạt trong việc tìm kiếm giá cước mùa cao điểm
Đảm bảo hàng hóa trong quá trình vận chuyển đi Quảng Châu

Thứ Tư, 25 tháng 10, 2017

THÊM VÀO SỔ KINH NGHIỆM CHỌN ĐÁ ỐP LÁT CHO NGÔI NHÀ

Hiện nay, trên thị trường tràn ngập các loại đá ốp lát, nó bao gồm cả hàng nhập khẩu và hàng nội địa. Việc lựa chọn lượng đá cũng như các mẫu mã đá và chất liệu đá là một công việc không hề đơn giản chút nào. Mời bạn tham khảo bài viết sau đây.

Tham khảo: Đồ decor trang trí

1. Xác định diện tích phòng và lượng đá cần dùng
Để thuận mắt nhìn thì ta nên chọn loại đá phù hợp với cả diện tích căn phòng, nếu phòng rộng thì ta nên chọn đá cỡ to, còn ngược lại diện tích nhỏ thì không nên chọn đá nhỏ quá.
Với những phòng từ 15 m2 trở nen ta nên dùng loài đá có kích thước  60×60 cm

2. Mẫu đá
Mỗi căn phòng trong nhà ta đều nên cân nhắc lát cho một loại đá phù hợp.
Nếu nhà của bạn ít cửa sổ, thiếu ánh sáng, diện tích hẹp ta nên dùng loại đá có gam màu sáng,ít hoa văn để đỡ gây rối mắt.

Đối với phòng ngủ, ta nên chọn loại đá có độ mịn vừa phải, không nên quá nhiều hoa văn mầu mè,mà nên đơn giản. Bên cạnh đó, phòng khách là nơi để bạn phô bày con mắt tinh tế của bạn. Ta nên chọn những loại đá phù hợp với gam màu của tường và đồ nội thất tạo lên vẻ đồng điệu tinh tế cho căn phòng.
Để tạo cho phòng bếp một  không gian yên tĩnh, đầm ấm ta nên chọn đá có màu dịu nhẹ.

3. Đặc điểm của đá
Một điều khiến mọi người quan tâm là đặc điểm của đá.
Đá ốp lát sàn phòng tắm, phòng bếp ta nên dùng loại đá có nhám nhằm giảm tối đá trơn trượt khi đi lại. Để tránh trơn trượt thì nên dùng gạch men vì gạch men. Gạch men vừa có khả năng chống trơn trượt vừa dễ lau chùi khi bị vấy bẩn, hơn nữa mẫu mã cũng rất đa dạng.

Với phòng khách ta cần chọn loại đá như đá mài mịn, đá granite tự nhiên hay đá marble với các màu xám hoặc nâu tạo cảm giác sang trọng. Gạch bóng kiếng là loại gạch chịu lực tốt, sang trọng cũng rất thích hợp lát phòng khách.

ĐỐI VỚI ĐÁ ỐP TƯỜNG
1. Với phòng tắm
Đá ốp tường nên dùng loại đá ốp có độ sáng bóng,không thấm nước dễ chùi rửa. Chúng ta có thể dùng chính đá lát sàn để lát tường vì như thế că phòng sẽ có sự đồng bộ. Nếu không cũng có thể dùng loại đá ốp khác nhưng chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng loại đá có cùng tông màu với đá lát sàn tạo cảm giác cân bằng, thư giãn.

2. Với mặt tiền ngôi nhà
Đá ốp mặt tiền ngôi nhà cần phải kết hợp hài hòa với ngôi nhà vừa phải có sự độc đáo trong lối kiến trúc nhưng cũng phải tạo cảm giác vững chãi. Vì mặt tiền là nơi được chú ý nhiều nhất mà cũng là nơi chịu tác động của thời tiết khí hậu nhiều nhất, nên lọai đá ốp ở đây cần có độ bền vững, chống thấm và cũng phải có giá trị thẩm mĩ.

Hiện nay trên thị trường dòng đá ốp mặt tiền được ưa chuộng sử dụng nhiều nhất đó chính là đá hoa cương và đá marble ( đá cẩm thạch ) bởi tính chất khó trầy xước, khả năng chống thấm cao và đem lại sự sang trọng và gần gũi thiên nhiên trong các căn nhà hiện đại.

Khi chọn màu sắc cho đá ta cần đặc biệt quan tâm tới vấn đề thẩm mỹ làm các loại vật liệu kết hợp với nhau phải thật hài hòa và đẹp mắt. Chính vì thế nên cần phải đầu tư thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng về màu sắc đá ốp lát, cần xác định tông màu chủ đạo cho căn nhà mình là gì sau đó bạn mới xác định rõ chất liệu và màu sắc đá ốp.

Tìm hiểu: Đèn trang trí

Đá ốp lát mặt tiền nhà với tông màu ấm, nóng như các màu nâu đỏ, đỏ đun...thì sẽ giúp ngôi nhà trở nên sang trọng, hiện đại. Đồng thời có thể kết hợp những màu khác như màu rêu, kem trắng, xanh rêu... để tạo cảm giác mát mẻ, thoải mái, thư giãn cho ngôi nhà. Với đá màu trắng ốp là mặt tường làm cho căn nhà mang vẻ đẹp sạch sẽ, làm cho mặt tiền nhà có một cảm giác sáng láng, thơ mộng và bình yên.
Hi vọng qua bài viết trên mọi người sẽ đưa ra sự lựa chọn tốt nhất cho ngôi nhà của mình.

Thứ Hai, 23 tháng 10, 2017

nếu muốn được chuyển phát nhanh đi Italia


Vài nét về đất nước Ý:

Tham khảo: vận chuyển hàng trung quốc

Ý (gọi tắt từ Hán-Việt Ý Đại Lợi), hay còn gọi là I-ta-li-a (tiếng Ý: Italia), quốc danh bây giờ là Cộng hoà Ý (tiếng Ý là Repubblica Italiana) là một đất nước  nằm vị trí ở Bán đảo Ý phía Nam Châu Âu, và trên hai hòn đảo lớn nhất tại Địa Trung Hải, Sicilia và Sardegna. Ý có chung biên giới phía bắc là dãy Alpine với Pháp, Thuỵ Sĩ, Áo và Slovenia. Các quốc gia độc lập San Marino và Thành Vatican là những lãnh thổ nằm gọn bên trong bán đảo Ý, còn Campione d'Italia lại là một vùng đất của Ý nằm trong lãnh thổ của Thuỵ Sĩ.

Ý từng là nơi xuất phát của nhiều nền văn hoá Châu Âu, như Etruscan và La Mã, và sau này cũng là nơi sản sinh ra phong trào Phục Hưng Ý. Thủ đô Roma của Ý từng là trung tâm của nền Văn minh phương Tây, và là trung tâm của Giáo hội Công giáo Rôma. Địa hình của Ý giống như là một chiếc ủng.

Ngày nay, Ý là một nền cộng hoà dân chủ, và là một quốc gia phát triển với GDP đứng hàng thứ 7 và thứ 20 về Chỉ số phát triển con người của thế giới. Nước này là một thành viên sáng lập của tổ chức tiền thân Liên minh Châu Âu ngày nay (đã ký kết Hiệp ước Roma năm 1957), và cũng là một thành viên của G8, Hội đồng Châu Âu, Liên minh Tây Âu, và tổ chức Sáng kiến Trung Âu. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2007, Ý đã trở thành một thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Đồng thời, Ý cũng được coi là một cường quốc.

Là một công ty lâu năm hoạt động trong ngành Chuyển phát nhanh quốc tế với đội ngũ nhân viên năng động và chuyên nghiệp. Chúng tôi chuyên nhận vận chuyển hàng hóa, hàng mẫu , chứng từ quan trọng yêu cầu thời gian nhanh nhất từ Việt Nam đến tất cả các nước trên thế giới. Sunrise Express là đại lý uy tín cho những hãng chuyển phát nhanh quốc tế đáng tin cậy nhất như: Chuyển phát nhanh DHL , FedEx, TNT, UPS.

Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ Chuyển phát nhanh đi Ý (Italia) giá cạnh tranh và cam kết chất lượng dịch tốt nhất cho quý khách hàng.

Dịch vụ gửi hàng đi Ý bao gồm:

Tìm hiểu: đặt hàng quảng châu

- Chuyển phát nhanh giao trong ngày
- Chuyển phát nhanh hàng nặng giá rẻ.
- Chuyển phát nhanh hàng quá khổ, quá tải.
- Chuyển phát nhanh hỏa tốc.
- Đóng gói bằng kiện gỗ, đóng gói cẩn thận, đảm bảo an toàn đối với hàng dể vỡ.
- Đóng gói hàng hóa theo tiêu chuẩn xuất khẩu.
- Bảo hiểm hàng hóa XNK.
- Nhận làm thủ tục hải quan Xuất nhập khẩu.
- Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển,đường bộ,hàng không.
- Nhận hàng tận nhà và giao hàng tận nơ
- Làm thủ tục hải quan nhanh chóng.

đáp ứng nhu cầu chuyển phát nhanh đi Campuchia

Vương quốc Campuchia là một trong những quốc gia nằm trên bán đảo Đông Dương ở khu vực Đông Nam Á, nằm nối liền với vịnh Thái Lan ở phía Nam, Thái Lan ở phía Tây, Lào ở phía Bắc và Việt Nam ở phía Đông. Campuchia có ngôn ngữ chính thức là tiếng Khmer, thuộc nhóm Môn-Khmer trong hệ Nam Á.

Tham khảo: vận chuyển hàng trung quốc

          + Thủ Đô: Phnom penh
          + Diện tích: 181.040 Km2
          + Dân số: 14,86 triệu (Năm 2012) Ngân hàng Thế giới
          + Đơn vị tiền tệ: Riel ( KHR )

Các địa điểm ưa thích:Angkor Wat, Bayon, Angkor Thom, Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng , Đền Preah Vihear.

Sunrise Express được uỷ thác cung cấp cho các khách hàng các dịch vụ đáng tin cậy, chất lượng cao với giá cả hợp lý đối với giá dịch vụ chuyển phát nhanh đi campuchia, đặc biệt là chuyển phát nhanh giá rẻ đi campuchia và vận chuyển hàng hóa quốc tế đi campuchia.
Với mong muốn mang lại cho quý khách hàng sự tiện lợi nhất về thời gian, thủ tục cũng như tiết kiệm được chi phí vận chuyển, Sunries Express hỗ trợ:

– Nhận lấy hàng tận nhà, giao hàng tận nơi.

– Cung cấp thùng carton, đóng gói hàng hóa miễn phí theo yêu cầu của khách hàng.

– Theo dõi và cập nhật thường xuyên lộ trình hàng hóa cho khách hàng hằng ngày cho đến khi hàng hóa được phát thành công.

Cước phí vận chuyển hàng hóa tại Sunries Express luôn được chiết khấu từ 30% – 50% so với các hàng vận chuyển: DHL, TNT, UPS, Fedex… nhưng vẫn đảm bảo được sử dụng dịch vụ chính hãng. Thời gian vận chuyển hàng hóa đi Campuchia nhanh chóng và chính xác chỉ từ:

– 2 –> 3 ngày làm việc với dịch vụ chuyển phát nhanh.

– 3 –> 4 ngày làm việc với dịch vụ chuyển phát tiết kiệm.

Đặc biệt triển khai thường xuyên nhiều chương trình khuyến mãi, hậu đãi với mức chiết khấu hấp dẫn.

Tìm hiểu: đặt hàng trung quốc

Chúng tôi cam kết mang lại cho Quý Khách dịch vụ vận chuyển tốt nhất thị trường hiện nay. Với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý Khách 24/24 không kể thứ 7, chủ nhật và ngày lễ, hãy liên lạc với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất. Chắc chắn quý khách sẽ hài lòng khi đến với công ty chúng tôi.

Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017

BẠN NÊN BIẾT NHỮNG ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI MÀ CĂN HỘ QMS TOWER HÀ ĐÔNG SỞ HỮU

Theo sự phát triển của nền kinh tế hiện nay, sự nâng cao của đời sống dân cư, yêu cầu về một căn hộ của người dân cũng trở nên cao hơn. Một ngôi nhà để che nắng che mưa, để làm nơi đi chốn về giờ đây đã không còn điều mà người dân hướng tới.

Tham khảo: Thuê căn hộ Hà Nội


 Cái mà mọi cư dân thực sự hướng tới là một không gian sống hiện đại, tiện nghi để tận hưởng được cuộc sống một cách trọn vẹn. Căn hộ chung cư Qms Tower có khả năng đáp ứng được đa số nhu cầu của các cư dân, vì vậy nó đã nhanh chóng trở thành đối tượng được rất nhiều khách hàng săn đón.

Các căn hộ tại Qms Tower được thiết kế hết sức sáng tạo, hiện đại, dựa trên phong cách Châu Âu sang trọng. Với thiết kế vuông vắn, có hướng nhìn đẹp, luôn đảm bảo được ánh sáng tự nhiên cho các căn phòng bên trong, Dự án Qms được các khách hàng đánh giá rất cao.

Cùng với đó, phòng khách của các căn hộ tại chung cư Qms Tower được mở rộng một cách tối đa, từ đó làm tăng thêm góc nhìn cảnh quan bên ngoài, đồng thời tận dụng được không gian, tăng thêm giá trị sử dụng. Nhờ có thiết kế đặc biệt, luôn tạo cho cư dân cảm giác mát mẻ vào mùa hè cũng như ấm áp vào mùa đông.

Chung cư Qms Tower Tố Hữu được chủ đầu tư chú trọng những vật liệu thân thiện với môi trường đối với cả nội thất và ngoại thất, nhờ vậy mà có khả năng đem lại cho cư dân cảm giác thực gần gũi với thiên nhiên.

Tìm hiểu: Thuê căn hộ hồ chí minh

Căn hộ tại đây có diện tích rất đa dạng, từ 68m2 cho tới 120m2, tương ứng với từ hai tới 3 phòng ngủ. Đối vớ những căn hộ có diện tích lớn, nhiều phòng ngủ, thiết kế sẽ đặc biệt hiện đại, đồng thời sở hữu những hướng view tuyệt đẹp. Còn những căn hộ nhỏ tại Qms Tower thì hướng ban công sẽ chủ hiếu hướng về phía Đông Nam, khách hàng có thể tùy ý lựa chọn. Như vậy, cư dân sẽ rất dễ dàng chọn được cho mà cùng gia đình một căn hộ phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính.

VÀI ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI THUÊ VĂN PHÒNG TẠI CÁC THÀNH PHỐ LỚN

Lưu ý khi thuê văn phòng việc công ty có một văn phòng làm việc với vị trí đắc địa cùng với cơ sở hạ tầng, giao thông và dịch vụ lý tưởng luôn mang lại một khởi đầu tốt nhất cho hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết dưới đây là những lưu ý cần thiết để khách hàng chọn mua một văn phòng hợp lý.
Lưu ý khi thuê văn phòng


Tham khảo: Thuê căn hộ Hà Nội

 Chọn địa của văn phòng phù hợp nhất với hoạt động kinh doanh.
Khi mới khởi nghiệp công ty nào cũng muốn được đặt trong một toà nhà cao cấp với vị trí lý tưởng nhằm quản bá thương hiệu và nâng cao tầm ảnh hưởng của công ty với đối tác và khách hàng. Tuy nhiên hiện nay giá văn phòng cho thuê quận 1 luôn tỷ lệ thuận với chất lượng công trình, dịch vụ quản lý và vị trí của toà nhà.

Ngoài ra, vị trí thuận lợi cho giao thông cũng ảnh hưởng đến quyết định chọn thuê, đặc biệt vị trí tốt luôn thuận lợi cho việc thu hút người lao động.
Phong thủy cũng là một yếu tố quan trọng: đảm bảo đường xá thông thoáng, không khí lưu thông tốt nhằm đem lại may mắn trong công việc.

Tìm diện tích phù hợp với quy mô công ty và định hướng phát triển
Diện tích văn phòng cho thuê sẽ xác định dựa trên số lượng nhân viên hiện tại và chiến lược phát triển lâu dài của công ty. Thông thường diện tích thường là 4m2/nv nhưng có thể thay đổi tuỳ quy mô công ty vì còng những diện tích bắt buộc như lễ tân hay phòng họp và khu hoạt động đặc thù
Kế hoạch phát triển công ty đồng nghĩa với việc tăng số lượng nhân viên và nó phụ thuộc vào diện tích văn phòng, vậy nên bạn cần quan tâm đến điều này trước khi thuê.

Chi phí cố định dành cho việc thuê văn phòng là bao nhiêu?
Đa phần chi phí thuê văn phòng tập chung vào chi phí thuê sàn văn phòng chi phí này cũng lớn nhất. Nhưng việc thuê văn phòng còn rất nhiều cho phí khác nữa nhất là chi phí dịch vụ bao gồm
Chi phí dịch vụ tính trên .2
Chi phí gửi xe và dịch vụ gia tăng phục vụ cho hoạt động văn phòng

chi phí cho hoạt động của cả khu văn phòng hoặc khu dân cư nơi đặt văn phòng
Dịch vụ và chất lượng văn phòng – Lưu ý khi thuê văn phòng
Khi chọn thuê văn phòng tại các toà cao ốc thì uy tín của chủ đầu tư là rất quan trọng. Vì vậy, nên tìm hiểu thông tin về đối tác, nếu chủ đầu tư không phải là đối tác uy tín, đã từng có tiền sự quỵt tiền hoặc gây rắc rối cho phía thuê nhà thì bạn không nên đầu tư vô đó.

Lưu ý khi thuê văn phòng khách hàng nên thuê mặt bằng tại các khu đô thị hoặc trong một quần thể lớn nơi có mật độ dân cư cao và có sẵn tiện ích dịch vụ như trong khu văn phòng Imperia Garden
Đặc biệt, nếu chủ đầu tư uy tín, có nhiều kinh nghiệp trong việc quản lý cũng như vận hành toà nhà thì khách thuê sẽ rất thoải mái đồng thời nâng cao hình ảnh và thương hiệu của công ty bạn.
phương thức thanh toán và tiền đặt cọc – Lưu ý khi thuê văn phòng
Thường thì tiền thuê sẽ thanh toán 1 tháng một lần tuỳ vào thoả thuận của 2 bên trong quá trình đàm phán thuể

Về tiền đặt cọc các toà văn phòng thường yêu cầu đặt cọc tối thiểu 1 tháng. Nhưng hiện nay nhiều văn phòng yêu cầu đặt cọc 3 tháng. Nếu có thể khách hàng nên đàm phán càng thấp càng tốt.
Hình thức văn phòng là thuê mới hay thuê lại – Lưu ý khi thuê văn phòng
Hiện nay có rất ít văn phòng cho thuê mới hoàn toàn mà đa phần là văn phòng cho thuê lại điều đó đồng nghĩa với việc văn phòng của bạn có thể phải phá dỡ hoặc di rời những vật liệu mà công ty cũ chuyển đi để lại.


Một số văn phòng cũ còn có thể là một phần mặt bằng thuê trong hợp đồng tổng trên một mặt bằng lớn mà họ thuê nhưng khô sử dụng hết được và đang muốn cho thuê lại một phần.

Tìm hiểu về Keppel Land, CapitaLand, Mapletree…những “ông trùm” địa ốc Singapore đang rầm rộ đổ tiền vào Việt Nam

Những nhà phát triển lĩnh vực bất động sản (BĐS) đến từ đất nước Singapore đang là một “thế lực” lớn trên thị trường địa ốc, đặc biệt là tại Tp.HCM. Gần đây, rất nhiều dự án có quy mô lớn được những “ông lớn” này mua lại, hoặc tăng vốn đầu tư.

Tham khảo: Thuê căn hộ Hà Nội

Tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Singapore do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức tại TP.HCM mới đây, TS. Đoàn Duy Khương, Phó Chủ tịch …., cho biết bên cạnh các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, sản xuất thì bất động sản và du lịch cũng đang thu hút nhiều doanh nghiệp (DN) Singapore.

Cục Đầu tư nước ngoài cũng cho hay tính đến hết tháng 6/2016, nguồn vốn đầu tư vào bất động sản chiếm hơn 30% tổng vốn đầu tư nước ngoài của khu vực ASEAN vào Việt Nam với tổng số dự án là 97. Trong đó riêng Singapore chiếm gần 80% số dự án và 60% tổng vốn đầu tư trong lĩnh vực này.
Các dự án của các nhà đầu tư Singapore thuộc đủ phân khúc từ nhà ở, văn phòng cho thuê, mặt bằng bán lẻ cho đến bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng.

Quy mô vốn bình quân một dự án của nhà đầu tư Singapore là 22,7 triệu USD, cao hơn mức bình quân chung của một dự án FDI tại Việt Nam là 13,8 triệu USD. Nhiều dự án của nhà đầu tư Singapore tại Việt Nam hoạt động hiệu quả, đóng góp lớn vào việc tạo công ăn việc làm, tăng kim ngạch xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam.

Một số nhà phát triển bất động sản lớn của Singapore hiện đã có mặt tại Việt Nam như CapitaLand, Keppel Land, Sembcorp, Mapletree, Ascott Limited. Những công ty này đã gặt hái thành công đáng kể tại Việt Nam.

Trong số đó, hai doanh nghiệp bất động sản của Singapore là Keppel Land và CapitaLand Holdings đang kỳ vọng nhiều vào việc tận dụng những kinh nghiệm đã được tích lũy, kiểm chứng trong lĩnh vực bất động sản để khai thác các cơ hội đầu tư trong phân khúc thị trường nhà ở tại Việt Nam.
Dự kiến, tổng vốn đầu tư mà CapitaLand (hiện có 5 dự án căn hộ chất lượng cao, với tổng số hơn 5.500 căn hộ tại TP.HCM và Hà Nội) đổ vào Việt Nam sẽ tăng từ 400 triệu lên gần 2 tỷ đô la Singapore trong 3-5 năm tới.

Riêng Keppel Land có kế hoạch củng cố vị thế của mình tại thị trường Việt Nam, với danh mục đầu tư khá đa dạng, từ Khu phức hợp thương mại Saigon Centre đến các dự án khu đô thị lớn Saigon Sports City tại TP.HCM và Đồng Nai.

Với chiến lược hướng đến nhiều đối tượng khách hàng và không quên tìm cơ hội đầu tư trong phân khúc nhà giá thấp, Keppel Land tích cực săn đất giá rẻ tại những địa phương trên. Keppel Land cũng đã bắt tay với Gaw Capital và Tiến Phước để đầu tư tổ hợp Empire City tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) hơn 2 tỷ USD…

Mới đây, tại một hội thảo về đầu tư BĐS Việt Nam, trao đổi với chúng tôi, ông Ang Wee Gee, Tổng giám đốc điều hành của Keppel Land cho biết: Trên 20 năm có mặt tại Việt Nam, Keppel Land tin thị trường bất động sản Việt Nam có triển vọng tích cực về dài hạn.

Với một nền kinh tế khởi sắc, Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những quốc gia tăng trưởng tốt nhất khối ASEAN trong những năm sắp tới. Việt Nam, đặc biệt là TP. HCM sẽ tiếp tục thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Ngoài ra, Việt Nam cũng sở hữu dân số trẻ, năng động; cùng xu hướng phát triển, đô thị hóa cao giúp cho tầng lớp trung lưu ngày càng lớn mạnh. Bên cạnh đó, khung pháp lý về nhà ở, cho phép người nước ngoài sở hữu nhà đã được nới long. Tất cả những yếu tố trên sẽ đẩy mạnh nhu cầu về nhà ở và văn phòng chất lượng cao về dài hạn.
“Tôi tin rằng trong những năm tới ngành bất động sản Việt Nam sẽ phát triển và bứt phá. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tăng cường sự hiện diện cũng như cam kết phát triển cùng Việt Nam”, ông Ang Wee Gee chia sẻ.

Với “ông lớn” địa ốc của Singapore khác là CapitaLand cũng đã có 6 dự án đang triển khai tại Việt Nam tính đến hết năm 2015. Được biết, Tập đoàn này đã xúc tiến hợp tác thêm 2 dự án mới tại Sài Gòn, bao gồm dự án Safari tại phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 với khoảng 1.000 căn hộ, và dự án Sensation tại phường Thảo Điền, Quận 2 với khoảng 350 căn hộ.

Những dự án này dự kiến sẽ được triển khai trong năm nay hoặc năm sau. Trước mắt, năm 2016, CapitaLand sẽ triển khai phần diện tích cuối cùng trong dự án ParcSpring với tên thương mại dự kiến là Kris Vue. Tổng số căn hộ của dự án này khoảng 128 căn hộ.

Dòng chuyển vốn đầu tư của Singapore đang tăng mạnh còn thể hiện ở việc mới đây Mapletree đã mua lại khách sạn Kumho Asiana Plaza từ liên doanh Hàn Quốc là Kumho Industrial và Asiana Airlines với tổng giá trị chuyển nhượng khoảng 400 triệu đô la Sing, tương đương 215 triệu đô la Mỹ.

Đây là thương vụ lớn nhất của Mapletree vào một bất động sản đã hoàn thành, đang kinh doanh tại Việt Nam. Tính cả Kumho Asiana Plaza, Mapletree hiện có tài sản hơn 1 tỷ đô la Sing tại Việt Nam.
Tậo đoàn này đang triển khai đầu tư dự án 2 tòa tháp Oakwood – khu căn hộ dịch vụ thuộc dự án phức hợp Saigon South Place rộng 4,4 ha tại đường Nguyễn Văn Linh, quận 7.

Ông Hiew Yoon Khong, Tổng giám đốc của Mapletree cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào những tài sản đã hoàn thành, chất lượng tài sản mà ngay lập tức mang lại lợi tức ở các thành phố lớn của Việt Nam như TP.HCM và Hà Nội. Chúng tôi cũng đang rất quan tâm đầu tư vào các khu đất chưa phát triển để xây dựng văn phòng, khu bán lẻ, khu dân cư, căn hộ dịch vụ và dự án phức hợp, hoặc của chính mình hoặc với đối tác địa phương”.

Thêm một nhà đầu tư Singapore vừa “gom” đất tại Quận 2, là Frasers Centrepoint Limited (FCL) khi họ mua lại 70% cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển nhà …. , một công ty thành viên của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản …... Dự án G Homes vừa được UBND TPHCM chấp thuận đầu tư dự án Khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ và văn phòng Thảo Điền có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.


Theo nghiên cứu của Công ty tư vấn bất động sản …., việc hình thành AEC sẽ giúp các dự án bất động sản Việt Nam hút vốn ngoại nhiều hơn, đặc biệt là các nhà đầu tư ASEAN đầu tư vào các phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản du lịch và văn phòng cho thuê.

Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

Tổng hợp 5 bí quyết trở thành gia sư giỏi

1/ NHẬN THỨC RỎ TÍNH CHẤT CỦA CÔNG VIỆC LÀM GIA SƯ

Tham khảo: Gia Sư Tiểu Học Tại Quận Hoàng Mai

Khi đã là một gia sư thì bạn phải ý thức được trách nhiệm cũng như về nghĩa vụ đối với học viên của mình. Khi đó bạn giống như một người thầy giáo đem hết kiến thức của mình truyền đạt lại cho học viên. Phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn vững vàng cộng với khả năng truyền đạt hiệu quả chắc chắn sẽ đem đến cho học viên sự hứng thú và yêu thích môn học.

2/ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Chuẩn bị càng kỹ thì bạn càng có khả năng dạy tốt hơn. Nên học cách :
Định hình môi trường gia sư.
Sẵn sàng đón nhận nhu cầu cua học sinh.
Chuẩn bị giáo trình giảng dạy cần thiết.

3/ ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA HỌC SINH
Trong suốt quá trình giảng dạy, bạn càng đáp ứng được nhiều những nhu cầu của học sinh bao nhiêu thì khóa dạy của bạn thành công bấy nhiêu. Bạn cần nắm bắt được :
Nhu cầu tâm lí.
Nhu cầu kiến thức.
Nhu cầu xã hội của học sinh.

4/ NHỮNG NỀN TẢNG CHO MỘT BÀI GIẢNG THÀNH CÔNG
Gặp gỡ học sinh và bày tỏ tâm huyết của bạn.
Thấu hiểu được những vấn đề mà học sinh của bạn đang mắc phải.
Gần gũi với học sinh.
Nêu lên những vấn đề, công việc cần phải giải quyết.
Có óc hài hước.
Có khả năng làm nóng bài giảng.
Có mối quan hệ tốt với học sinh, tạo nên một sự trao đổi hiệu quả.
Biết được điểm mạnh và điểm yếu của học sinh.
Phát huy những điểm mạnh và cải thiện những điểm yếu cho học sinh.
Giúp cho học sinh cảm thấy tự tin về bản thân và những cái mình đã học được.
Biết thời điểm để chấm dứt bài học.
Kết thúc bài học với một nhận xét tích cực.

5/ KẾT THÚC BÀI HỌC

Tìm hiểu: Gia sư Toán tại quận Hoàng Mai

Đánh giá một cách xác thực quá trình học tập của học sinh trong suốt bài học.
Cho thêm bài tập nếu thích hợp.
Lên kế hoạch lại cho bài học tiếp theo.
Hoàn tất các giấy tờ cần thiết có liên quan đến bài học.
Nên luôn luôn kết thúc bài học với một lời nhận xét khả quan.

 
Copyright © 2013 Chuyên Cung Cấp Các Sản Phẩm Thời Trang Nike Chính Hiệu